ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

รายงานข้อมูลด้านผู้เรียน

รายงานข้อมูลด้านบุคลากร

รายงานข้อมูลด้านผู้สำเร็จการศึกษาและมีงานทำ

ข้อมูลด้านการออกกลางคันของผู้เรียน

ข้อมูลด้านงบประมาณของสถานศึกษา

ข้อมูลด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ